Statut


Podstawowym celem statutowym Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach jest działalność kulturalna, na którą składa się:

 

1.Pielęgnowanie i wzmacnianie tradycji narodowych, patriotycznych i kulturalnych;

2. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy

oraz edukacja w celu podwyższenia poziomu świadomości kulturalnej;

3.Tworzenie warunków i pomoc w rozwoju społecznych

ruchów i inicjatyw o charakterze kulturalnym;

4.Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych.

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Trawniki Nr XXVI/143/2000 z dnia 30 października 2000 r. pod nazwą Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach szczegółowo określa zadania

GOK i formy ich realizacji.

 

Do głównych zadań Ośrodka należy:

 

1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie wartości kultury,

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz dla zainteresowania wiedzą i sztuką,

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, także rękodzieła

ludowego i  artystycznego,

5. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i konserwacja

zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

6. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie

działalności informacyjnej i bibliograficznej,

7. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy,

8. Współpraca z organizacjami spełniającymi statutowo zadania społeczno- kulturalne

 

 

 

Do realizacji powyższych zadań Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach może prowadzić następującą działalność:

 

1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty,

2. Organizować zabawy, dyskoteki, imprezy rozrywkowe, sportowe,

turystyczne i rekreacyjne

3. Prowadzić naukę języków obcych oraz różnorodnych kursów

instruktażowych i szkoleń,

4. Prowadzić koła zainteresowań i ogniska artystyczne,

5. Prowadzić biblioteki, filie i punkty biblioteczne,

6. Prowadzić wypożyczalnie naczyń, kaset video, magnetofonowych i płyt kompaktowych,

7. Realizować zadania w zakresie wynajmu pomieszczeń i sprzętu,

8. Świadczyć usługi w zakresie videofilmowania, fonizacyjne, fotograficzne i inne z zakresu kultury i sztuki oraz reklamy,

9. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową dzieł sztuki, książek i artykułów użytku kulturalnego oraz artykułów przemysłowych i spożywczych,

10. Realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe itp.),

11. Prowadzić działalność gastronomiczną,

12. Udzielać pomocy instruktażowo- merytorycznej zespołom amatorskiego ruchu artystycznego.