Projekty zrealizowane przez GOK


Działania Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach pod nazwą Podróż do źródeł lokalnej kultury realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Dostępna 2019 dobiegły końca... w ramach programu zrealizowano 12 warsztatów zakorzenionych w kulturze regionu i podporządkowanych kolejno wikliniarstwu, ceramice, tradycyjnym sztukom rękodzielniczych i rzeźbiarstwu, 4 wycieczki do pracowni rękodzielniczych, galę podsumowującą projekt oraz prezentację multimedialną z przebiegu projektu. Zadanie zakładało: integrację mieszkańców gminy Trawniki, wspieranie aktywności twórczej na każdym etapie rozwoju, wzmacnianie poczucia własnej wartości i umożliwienie dostępu do najbliższych, regionalnych dóbr kultury. Było to zadanie wielopokoleniowe i bez barier i mimo, iż realizacja zadania zakończyła się to rozpalona w uczestnikach zajęć twórcza pasja, zdobyte umiejętności oraz wspomnienia pozostaną z nimi na długo...

PPWOW Program Integracji Społecznej

 

2008r.
Tytuł usługi: Umożliwienie spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie rozwojowych placów zabaw i boisk.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 20.666zł.

Tytuł usługi: Wspomaganie rodzin w zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez organizowanie konkursów, biesiad, Dni Rodziny itp.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 12.399 zł

Tytuł usługi: Rozwój edukacji publicznej, poprzez organizację warsztatów zajęciowych dla dorosłych, np.: rękodzielniczych, kulinarnych itp.”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 12.399 zł.

2009, 2010r.
Tytuł usługi: Wsparcie rodzin w zakresie stwarzania warunków do integracji i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych poprzez rozwój działalności kapeli ludowej, promocję regionu”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 24.800 zł

Tytuł usługi: Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez kontynuację tworzenia miejsca rekreacji w Biskupicach „Nasz Mały Eden”, lekcje biblioteczne „Ekslibris” (konkursy, wystawy).
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 40.000 zł

Tytuł usługi: Rozwój edukacji publicznej, poprzez organizację warsztatów służących nabywaniu i pogłębianiu umiejętności: warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty nordic walking, warsztaty fotograficzne.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 64.000 zł

Tytuł usługi: „Nasz Mały Eden” (organizacja czasu wolnego poprzez kontynuację tworzenia miejsca rekreacji w Biskupicach, w tym: turnieje, gry, zabawy, wspólne ogniska, wycieczki do teatru oraz zajęcia warsztatowe dla niepełnosprawnych)
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 15.300zł

Tytuł usługi: „Klub Integracji Społecznej” – jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez organizację wspólnych spotkań, imprez, wyjazdów itp.”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 24.900 zł

 

PROW- Małe Projekty

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER PROW na lata 2007-2013.

 

2010r.
Tytuł projektu: Regionalny Piknik Artystyczny „Trawnicka Zaciera” jako promocja marki „Dolina Giełczwi”.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 12.400zł

2011r.
Tytuł projektu: Zorganizowanie „Festynu Rodzinnego” w miejscowości Trawniki.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 9.283zł

Tytuł projektu: Między Wieprzem a Giełczwią… - Festiwal Dwóch Dolin „Trawnicka Zaciera”.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 17.556 zł

2012r.
Tytuł projektu: Biblioteka jako miejsce multimedialnych spotkań
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy : 8.526 zł

Tytuł projektu: Zorganizowanie imprezy „Nadwieprzańska Majówka Rodzinna” w miejscowości Trawniki
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 2.905 zł

Tytuł projektu: Między Wieprzem a Giełczwią… - Festiwal Dwóch Dolin „Trawnicka Zaciera 2012”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 25.000zł

2013r.
Tytuł projektu:Zorganizowanie imprezy kulturalno- rekreacyjnej p.n. „Spotkania z kulturą w Trawnikach”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 7.894 zł

Tytuł projektu: Zorganizowanie imprezy Między Wieprzem a Giełczwią… - Festiwal Dwóch Dolin „Trawnicka Zaciera 2013” promującej obszar LGD Dolina Giełczwi.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 34.190zł

Tytuł projektu: Organizacja Dożynek Powiatowo- Gminnych w miejscowości Trawniki.
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 39.591zł.

2014r.
Tytuł projektu: Zorganizowanie imprezy pn. „Dzień Dziecka”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 8.522zł
Tytuł projektu: Organizacja wydarzenia kulturalno-promocyjnego „Trawnicka Zaciera 2014”
Wysokość kwoty otrzymanej pomocy: 32.170,77 zł

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy

 

2015r.

Nazwa projektu: „Ślady naszej obecności…”
Wysokość kwoty otrzymanej dotacji: 7.500 zł

 

BIBLIOTEKI

 

PROGRAM Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet: Rozwój księgozbiorów bibliotek. Zadanie: zakup nowości wydawniczych.

2006r.
W ramach Programu Operacyjnego Priorytetu Promocja Czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 7.053 zł.
2007r.
W ramach Programu Operacyjnego Priorytetu Promocja Czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.388 zł.
2008r.
W ramach Programu Operacyjnego Priorytetu Promocja Czytelnictwa/ Rozwój księgozbiorów bibliotek ze środków Biblioteki Narodowejna zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.457 zł.
2009r.
W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnictwo” Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.223 zł.
2010r.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 2552 zł.
2011r.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 3859 zł.
2012r.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w wysokości 5.050 zł.

2013r.
W ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymano dofinansowanie w

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 

Program Biblioteki Narodowej – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
2014r.
Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach brał udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - Priorytet 1.
Dla naszych Bibliotek Publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5.269 zł na zakup nowości wydawniczych.
Program Biblioteki Narodowej - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 2 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.
Informujemy, że w 2014r. braliśmy również udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek- Priorytet 2 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.
W ramach Priorytetu 2 do Bibliotek Publicznych w Biskupicach i Oleśnikach w partnerstwie z Zespołem Placówek Oświatowych w Biskupicach, Szkołą Podstawową w Siostrzytowie oraz Szkołą Podstawową w Oleśnikach uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 2.200 zł, zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych. W ramach programu realizowano również liczne działania animacyjne promujące literaturę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2015r.
W 2015r. zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup książek do bibliotek na kwotę 6.529 zł

2016r.
W 2016r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup książek do bibliotek na kwotę 6.734 zł.
2017r.
W 2017r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup książek do bibliotek na kwotę 6.610 zł.
2018r.
W 2018r. zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakup książek do bibliotek na kwotę 6.545 zł.