Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach


Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy,że :
1)Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, 21-044 Trawniki 604
2) Współadministratorem przetwarzającym dane osobowe jest:
a) Biblioteka Publiczna w Trawnikach: adres: 21-044 Trawniki 604,
b) Biblioteka Publiczna w Biskupicach: adres: Struża Kolonia 3, 21-044 Trawniki,
c) Biblioteka Publiczna w Oleśnikach: adres: Oleśniki 185, 21-044 Trawniki.
3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach oraz Biblioteki Publicznej w Trawnikach, Biblioteki Publicznej w Biskupicach oraz Biblioteki Publicznej w Oleśnikach. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1, lit.a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usuniete z systemu.
7) Dane udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą profilowane.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
9) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO , gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.